א

 

אונס – אקט בעל אופי מיני הכולל החדרה של אחד או יותר מאיברי גופו של אדם או לחלופין החדרת חפץ כלשהו על ידי אדם לגופה של אישה, או לגופו של גבר הנעשה בכפיה או ללא מתן הסכמה מפורשת שאינה משתמעת לשתי פנים.

 

 

ב

 

בגיר/ה – הגדרת החוק למושג זה היא מי שגילו או גילה, הוא שמונה עשרה ומעלה.

 

בעילה אסורה בהסכמה – בעילה שהיתה אשר נעשתה בהסכמה, אך עדיין מוגדרת אסורה על פי החוק. דוגמאות למקרים של בעילה אסורה בהסכמה הם קיום יחסי מין עם מי שהינה בת 14-16,  או קיום יחסי מין בעלי אופי של ניצול של יחסים מיוחדים, כדוגמת יחסי מרות (בין מעסיק למועסקת למשל)

 

 

ג

 

גילוי עריות – קיום יחסי מין בין בני משפחה קרובים אשר יש בהם כדי לייצר מצב של הפרת טאבו. דוגמאות לגילוי עריות יכולות להיות קיום יחסי מין בין אב לביתו או בין אח לאחותו.

 

 

ה

 

הגשת תלונה – הגשת התלונה הינה באופן טבעי הפעולה אשר בעקבותיה נפתח ההליך הפלילי. הגשת התלונה כוללת מסירת הודעה למשטרה אודות עבירה שנעשתה לכאורה, או על חשד לביצועה של עבירה שכזו.

הסכמה חופשית – הסכמה לביצועו של אקט כלשהו הכולל אופי מיני, והחוק מקבל אותה כתקפה; הסכמה חופשית הניתנת על רקע גיל צעיר מדי, חולי נפשי, פיגור או יחסי תלות אינה נחשבת להסכמה חופשית גם אם לכאורה ניתנה הסכמה שכזו.

 

 

ח

 

חובת דיווח – במקרה שבו נעשתה עבירה (הן אם בעלת אופי מיני והן אם בעלת כל אופי אחר), כלפי קטין או חסר ישע, חלה חובה, מוסרית כמו גם חוקית, לדווח עליה, ובפרט אם המבחין בדבר ביצוע העבירה הנו בעל תפקיד האחראי לאותו קטין או חסר הישע.

חוק העונשין – חוק העונשין בא להגדיר באופן ברור וחד משמעי מהם המקרים שבהם יינקטו הליכים פליליים כנגד מבצע העבירה, וכן מהו העונש הראוי והמידתי עבור כל עבירה שהיא.

 

 

כ

 

כתב אישום – זהו מסמך אשר אותו מגישים לנאשם ולבית המשפט בתחילתו של ההליך המשפטי. בכתב האישום מפורטים פרטי המקרה ובתוך כך העבירות המיוחסות לנאשם.

 

 

מ

 

מאסר על תנאי – מאסר על תנאי הוא מאסר שהנאשם לא יירצה בפועל אלא אם כן במהלך תקופה מסוימת (נניח שנתיים) לאחר גזר הדין הוא יבצע עבירה נוספת.

מין אוראלי –מעשה מיני שבו מתבצע מגע ישיר בין איבר מין של אחד המשתתפים, ופיו של האחר.

מין אנאלי – מעשה מיני תוך החדרת איבר מין או חפץ אל פי הטבעת של אחד המשתתפים.

מעשה מגונה – הגדרת החוק למעשה מגונה היא “מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים”. על פי רוב הגדרה זו מתייחסת למעשים הכוללים נגיעות בגופו של אדם אחר בהקשרים מיניים.

מעשה מגונה בכוח – מעשה מגונה אשר מתבצע תוך שימוש בכוח פיזי, או באחת הנסיבות של הסכמה לא תקיפה כפי שמגדיר החוק.

מעשה מגונה בפומבי – מעשים בעלי אופי מיני אשר לא כוללים נגיעה באדם אחר, כדוגמת חשיפת איבר המין לעיני אדם אחר, ללא הסכמתו.