עבירות קטינים הן לצערנו, תופעה נפוצה בישראל. בעבירות אלה, חלה התיישנות של שנה ממועד ביצוע העבירה. גם אם העבירה בוצעה בגיל 17 או 18, בסוף התקופה המוגדרת בחוק כקטין, עדיין יחול עליה חוק התיישנות של שנה אחת. יחד עם זאת, חשוב לדעת כי לחוק ההתיישנות יש יוצאים מהכלל, שהנם בסמכותו של היועץ המשפטי לממשלה ובהתאם לאופי ולחומרת המקרה הנידון.

הסיבה לתקופת התיישנות מהירה עבור קטינים

הסיבה שבגללה חלה התיישנות כבר לאחר שנה על עבירות שביצעו קטינים, נעוצה בשאיפה למנוע את הפרעת התפתחותם, גדילתם והשתלבותם הנורמלית בחברה. כך למשל, מניסיוני בתור עו"ד פלילי לקטינים, הליכים משפטיים פתוחים לאורך זמן הנידונים בבית המשפט, משפיעים לרעה על תפקוד הקטין. כפועל יוצא מכך, החוק מחייב את הרשויות להגיש כתבי אישום כנגד בני נוער כמה שיותר מהר, וכאמור עד שנה ממועד העבירה.

מניעים להארכת תקופת התיישנות

אם חל עיכוב בהגשת כתב אישום מעבר לשנה, רק פנייה של התביעה ליועץ המשפטי לממשלה יכולה לאשר את ההמשך של הליכים משפטיים אלו. הבקשות יתקבלו במקרים חריגים העונים על מספר שיקולים בסיסיים:

  • גיל הקטין – ככול שהקטין יותר מבוגר במועד ביצוע העבירה כך מתחזקת העילה להארכת התקופה האפשרית להעמידו לדין. מנגד, ככל שגיל הקטין צעיר יותר, כך פוחתים הסיכויים להארכת תקופת ההתיישנות.
  • עבירות חמורות – מהוות נימוק מרכזי בבקשת הארכת תקופת התיישנות.
  • תפקיד הקטין בדבר העבירה – אם מדובר בעבירה עם מספר משתתפים, תישקל אפשרות הארכת ההתיישנות, בהתאם למידת מעורבות הקטין ותפקידו המרכזי בעבירה.
  • מוצקות ראיות – ככל שהצטברו בתיק יותר ראיות מוצקות נגד הקטין, כך גדל הסיכוי לאישור תביעה במועד מאוחר משנה.
  • עבר הקטין – הסיכויים להארכה גבוהים יותר עבור קטין שנפתחו לו בעבר תיקים נוספים ושיש לו עבר פלילי.
  • חוות דעת של שירות המבחן לנוער – משפיעה באופן ניכר על החלטת היועץ המשפטי לממשלה.

התיישנות של רישום פלילי

גם עבור רישום פלילי כנגד קטין קיימת תקופת התיישנות עד למחיקה. תקופת התיישנות מתחילה מרגע מתן פסק הדין ומשתנה באורכה בהתאם למקרה המדובר, ובהתאם לעונש שהוטל על הקטין. כמו כן, אם הוגש ערעור, תקופת ההתיישנות תחושב בהתאם לעונש שניתן בפסק דין של הערעור. ואולם, אם הערעור הקל על העונש, תקופת ההתיישנות תוחל ממועד גזר הדין הראשון.